LEVERINGSVOORWAARDEN DIENSTVERLENING – ALGEMENE VOORWAARDEN – DNR 2011

  1. OVEREENKOMST

1.1 Thor LOGICAL (hierna te noemen: “T-LOGICAL”) neemt het op zich om in opdracht van de opdrachtgever vastgoedobjecten te inspecteren, de resultaten van deze inspectie(s) vast te leggen in een gevalideerd inspectierapport of een standaard bezoekrapport en dit rapport ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever.

* Thor LOGICAL is de afdeling onderzoek en advies binnen de organisatie Thor Helical Benelux B.V.

1.2 De door T-LOGICAL gehanteerde algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst c.q. opdracht. De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud daarvan te aanvaarden. Opdrachtgever verklaart voorts dat hij online kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden door het bezoeken van deze webpagina.

  1. VERSTREKKEN VAN OPDRACHT EN PLANNING

2.1 Opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van onderzoeken en inspecties worden schriftelijk cq online * digitaal verstrekt waarop alle relevante informatie met betrekking tot de te inspecteren object(en) zijn vermeld.

* Online: Email, WhatsApp, Website contactformulier, We Transfer etc.

2.2 De in artikel 2.1 bedoelde informatie wordt uiterlijk direct voor aanvang van de inspectie aan T-LOGICAL overhandigd. Deze informatie dient volledig en duidelijk leesbaar te worden aangeleverd.

2.3 Afspraken ten behoeve van de inspecties kunnen afhankelijk van de opdracht door T-LOGICAL worden gemaakt. Voor het tijdstip van de inspectie wordt een marge van plus of min 60 minuten gehanteerd, daar externe omstandigheden veelal een exact tijdstip niet kunnen garanderen. Zie ook 3.6 weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden.

2.4 De opdrachtgever garandeert dat T-LOGICAL vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen en bovendien dat er geen verrassende elementen aanwezig zijn die invloed uitoefenen en het onderzoek kunnen belemmeren. Indien door T-LOGICAL, om toegang tot het object te verkrijgen, de sleutels ergens moeten worden afgehaald en/of retour gebracht of er wachttijden ontstaan, heeft T-LOGICAL het recht de hiermee gepaard gaande aan kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.5 De opdrachtgever voorziet T-LOGICAL van alle relevante informatie die nodig is voor het behoorlijk verrichten van een inspectie.

2.6 Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en binnen een straal van 20 km rond het te inspecteren object. In onderhavige situaties zal de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger een sleutelverklaring opstellen en gereed hebben. De sleutelverklaring vrijwaart T-LOGICAL tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Het halen en/of brengen van sleutels zal worden gefactureerd tegen de geldende tarieven van T-LOGICAL.

  1. AARD VAN DE INSPECTIE

3.1 De inspectie bestaat uit een Visuele alsmede Haptische en Destructieve inspectie (hierna te noemen: “VHD-inspectie”) gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname waarbij uitsluitend gesignaleerde gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.

3.2 Het doel evenals de aard en wijze van de VHD-inspectie brengt soms met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, waarbij metingen worden verricht, berekeningen worden uitgevoerd, onderdelen worden verwijderd, geopend, verschoven, opgetild etc. om achterliggende constructies te kunnen beoordelen. T-LOGICAL zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en weten verrichten. T-LOGICAL geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.

3.3 De objecten worden door T-LOGICAL, in het kader van de rapportage, VHD wijze gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd. De onderzochte onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit, conditie en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet te inspecteren zijn kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.

3.4 Indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger bij de inspectie aanwezig is of aanhaakt, wordt verzocht om veilige afstand te houden van materieel en de onderzoek onderdelen om in goede omstandigheden, zonder gevaar voor hem/haar en onderzoekers, mede in verband met veiligheid en Arbo-wetgeving, om daarmee te voorkomen dat het onderzoek, zichzelf en anderen in gevaar wordt gebracht.

3.6 Indien weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden de inspectie onmogelijk maken, bemoeilijkt en/of vertraagt, dat uitsluitend ter beoordeling van/door T-LOGICAL, behoudt T-LOGICAL zich het recht voor om de inspectie uit te stellen en/of te onderbreken. Bij overmacht, calamiteiten en interventie door derden.

3.7 Indien een inspectie, wegens onder artikel 3.6 omschreven omstandigheden, geen doorgang kan vinden, moet worden afgebroken, of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal 100% van deze inspectie en volledige bijkomende kosten voor inhuren middelen en materieel in rekening worden gebracht. Er zal dan een hernieuwde inspectie en/of een vervolginspectie plaatsvinden. Deze hernieuwde en/of vervolginspectie zal door T-LOGICAL worden uitgevoerd conform de in onderhavige overeenkomst omschreven voorwaarden en tarieven.

3.8 Indien door T-LOGICAL  inspecties moeten worden verricht aan objecten welke deel uitmaken van een groter geheel, zal de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger vooraf aangeven welke gebouwonderdelen moeten worden onderzocht. In onderhavige situaties behoudt T-LOGICAL zich het recht voor eventuele meerkosten te factureren.

3.9 Er wordt tijdens de inspecties niet specifiek naar milieubelastende materialen gezocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder milieubelastende materialen wordt onder andere verstaan asbest, olietanks en dergelijke.

  1. AARD VAN DE RAPPORTAGE

4.1 De bevindingen van de inspecties worden vastgelegd in een rapport. Tenzij anders overeengekomen, worden rapportages digitaal verzonden.

4.2 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, wordt dit in het rapport vermeld.

4.3 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q gedeelten van een object door een specialist c.q expert op een bepaald gebied dienen te worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden aangegeven.

4.4 Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling door de T-LOGICAL, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.

4.5 De in een rapportage aangegeven rode kaders en/of rode tekst betreft belangrijke informatie en noodzaak tot vervolgacties door externe gespecialiseerde inspecteurs, experts of bedrijven.

4.6 De geldigheidsduur van een rapport bedraagt 24 maanden na datum afdruk vermeld op de voorpagina.

4.7 Wijzigingen respectievelijk aanpassingen in de gevalideerde inspectierapporten en/of de werkmethodieken worden uitsluitend door T-LOGICAL aangebracht.

4.8 Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door T-LOGICAL opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan T-LOGICAL door te geven. Daarna wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te zijn gegaan met uitgevoerde werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. T-LOGICAL heeft het recht zich te vergewissen over de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.

4.9 Alle afbeeldingen op de website van Thor Logical zijn auteursrechtelijk beschermd. Afbeeldingen zijn of eigendom door het zelf produceren of in bezit van Thor Logical met toestemming van de producent. Beeldmateriaal van derden wordt alleen geplaatst indien met kennisgeving van en aan de eigenaar of licentiehouder, met schriftelijke goedkeuring toegepast op de website thorlogical.nl 

4.10 Fotografie en produceren van afbeeldingen toegepast op thorlogical.nl door Thor Logical